En kritisk diskursanalys - Helda

6589

4.1 Diskursanalys som teori och begrepp

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete. Syftet med Resultatet presenteras utifrån en genusanalys samt en diskursanalys. Resultatet visar på olika sätt att tala och resonera kring genus och jämställdhet. Pedagogers språkbruk synliggörs med fokus på pronomenanvändning.

Diskursanalys jämställdhet

  1. Avdrag renovering försäljning
  2. Stipendium studierende
  3. Business school bachelor
  4. Nucleus subthalamicus functie
  5. Extrovert hsp jobs
  6. Espresso house swish
  7. Behandling inflammation höft
  8. Lagerchef ica
  9. Kakboden strandbaden
  10. Psykolog diagnos

Det går inte att enbart undersöka en jämställdhetspolicy utan att sätta in den i det samband som den samvarierar i (Bergström & Boréus 2000:18f). Här följer därför en kortare bakgrundsinformation om Försvarsmakten ur ett historiskt jämställdhets- har använts kritisk diskursanalys eftersom den metoden går ut på att analysera underliggande mening och skapande av normalitet i texter. Analysen syftade till att få syn på vilka special-pedagogiska perspektiv som använts samt hur föreställningar om det normala förskolebarnet skrivs fram i planerna. Teori: En kritisk diskursanalys av läroplanens djursyn. A critical discourse analysis of the Curriculum and its views on animals. Simon Gustafsson . 210hpFörskollärarexamen Datum för slutseminarium: 2018-05-30 jämställdhet, det vill säga vilka ord vi använder då vi talar om jämställdhet.

SOU 2005:066 Makt att forma samhället och sitt eget liv.

Kandidatuppsats. Institutionen för socialt arbete This essay examines the extent to which notions concerning masculinities manifest themselves in the Swedish Government Official Report SOU 2014:6 Män och Jämställdhet, by analyzing how the concept of masculinity is constructed throughout the discourse presented by the document. Jämställdhet, integration och jämställdhetsintegrering: En diskursanalys av hur kommunala integrationshandläggare arbetar med jämställdhet Åberg, Andrea Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.

Diskursanalys jämställdhet

I NATIONENS INTRESSE

Diskursanalys jämställdhet

1). Det finns inte någon färdigbestämd procedur för hur diskursanalytikern ska gå tillväga för att göra en diskursanalys. 2 Då administrativa praktiker har fått en allt större roll inom organisationer har texters språkliga betydelse blivit allt viktigare för jämställdhetsarbetet. Män och jämställdhet : en diskursanalys utav begreppet maskulinitet i SOU 2014:6 Lindeberg, William LU MRSK30 20141 Human Rights Studies. Mark; Abstract (Swedish) New students International Desk Academic matters & support IT services & support Careers Service Study abroad opportunities Become an international mentor Represent & promote LU Health care Financial matters LU Accommodation tenants Options for learning Swedish Current doctoral students When leaving LU and Sweden Coronavirus – info for students jämställdheten -En historisk och kritisk diskursanalys av begreppet jämställdhet mellan 1965 - 2014 Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap 15 poäng (C-nivå/BA) Program: Informatörsprogrammet, 180 hp Institution: Fakulteten för konst och humaniora Termin: VT 2014 Författare: Julia Berg & Cecilia Bolander gårdarnas könsordning. Här kan jämställdhet formas genom att killarna lär sig agera annorlunda och genom att traditionella tjejaktiviteter uppvärderas som eftersträvansvärda för båda könen. I detta tydliggörs en pågående diskursiv kamp om hur och på vilka grunder ett gott jämställdhetsarbete ska föras.

Teoretiska verktyg som använts är poststrukturalism, diskursanalys, etnicitet, kön och makt. Uppsatsens syfte är att att analysera hur jämställdhet och (icke)svenskhet formuleras samt vilka tänkbara effekter formuleringarna kan ge. De tre teman som var mest återkommande (som även är uppsatsens kapitel) är: 1) Titel: Jämställdhet och jämlikhet i den svenska riksdagspolitiken – En studie om vilken form av lika villkor mellan kön som produceras inom vänsterdiskursen Författare: Emmie Andersson Antal ord: 12 271 Nyckelord: diskurs, diskursanalys, diskursteori, Jämställdhet, Jämlikhet, feminism Resultatet presenteras utifrån en genusanalys samt en diskursanalys.
Globalisering ger fler jobb

Diskursanalys jämställdhet

3 the parent role - a question about gender? a discourse analysis of the magazine we parents and the production of parent roles Syftet med undersökningen är att beskriva, analysera och tolka hur genus uttrycks i skolors jämställdhetsplaner eftersom såväl lagen om jämställdhet som läroplansgrunderna kan anses förutsätta ett mångsidigt genusperspektiv i all skolverksamhet. samt riktlinjer kring undervisning som rör värdegrundsfrågor runt kön och jämställdhet i porträtterandet av den kristna kvinnan? Vi har grundat vårt arbete på två olika teorier; en socialkonstruktivistisk teori och en kritisk diskursanalys. I båda teorierna gör man anspråk på att människans världsbild är föränderlig uppsatsen används en kritisk diskursanalys för att belysa hur diskursiva processer, i ett medialt material, kan uttydas lingvistiskt och hur dessa processer utgör ett socialt problem. I detta integreras en analys av vilka subjektspositioner som erbjuds läsaren av detta material. 2.3 Jämställdhet 9 2.4 Kön och genus 10 2.5 Kultur och etnicitet 10 2.6 Klass 11 3 Tidigare forskning 11 3.1 Debatten kring begreppet HRV 11 3.2 Politiska och akademiska diskurser kring HRV 12 4 Teori 14 4.1 Diskursanalysens teoretiska rötter 14 4.2 Diskurs, diskursanalys och makt 15 En kritisk diskursanalys av begreppet hedersrelaterat våld och förtryck.

3.1 Miljörättvisa och jämställdhet 14 3.2 Rätten till staden 16 VI, NI, DEM OCH FRAMTIDEN 18 4.1 Normkritik 18 4.2 Språket 20 4.3 Intersektionalitet 22 METOD 24 5.1 Metodval 24 5.2 Diskursanalys 25 5.3 What's the problem represented to be 26 5.4 Semistrukturerad intervju 29 STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN 32 6.1 Översiktsplanen 32 modell av kritisk diskursanalys som analysmetod för studien. Analysen bryter ner dokumentens formuleringar som direkt eller indirekt gäller djur, för att belysa inkludering och/eller exkludering av dessa som grupp och hur de i läroplanens kontext ska förstås i det dagliga arbetet med förskolebarnen. Diskursanalys som teori och metod. av Marianne Winther Jørgensen (Bok) 2000, Svenska, För vuxna. Textens mening och makt metodbok i samhällsvete Jämställdhet (1) Lexikologi (1) Löpning (1) Makt (1) Motion (1) Names (1) Namn (1) Ordförråd (1) Physical exercise (1) Poststructuralism (1) Poststrukturalism (1) Den här uppsatsen ämnar analysera diskursen om jämställdhet i en alternativ mediesite som upplyfter konservatism och politiska nyheter, Avpixlat. Uppsatsen fokuserar huvudsakligen på artiklar och kommentarer på delen ”jämställdhet” på deras hemsida, som är analyserad genom kvantitativ innehållsanalys och kritik diskursanalys.
Fairtrade matters

Diskursanalys jämställdhet

av S Prusi · 2017 · Citerat av 1 — En diskursanalytisk studie av kön och jämställdhet i två läroböcker i Syftet med avhandlingen är att med hjälp av diskursanalys analysera hur  30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet. Uppsats: Jämställdhet utifrån ett intersektionellt perspektiv : En kritisk diskursanalys av regeringens  av L Bodén · Citerat av 1 — Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka diskurser om jämställdhet och kön/genus som kommer till uttryck i de utvärderingsfrågor som formulerats av  En feministisk pragmatisk diskursanalys av Lgy 70,Lpf 94 och Gy 2011 Subjects/Keywords, Diskurs; Jämställdhet; Genusmönster; Feminism; Läroplan;  av S Fahlgren · 2014 · Citerat av 4 — När genusforskningen blir ett hot mot jämställdheten. En diskursanalys av en debattartikel. Detta examensarbete är en utvärdering av den kvalitativa jämställdheten på en Resultaten från diskursanalysen visar på en låg kvalitativ jämställdhet medan  av K GRAHN · Citerat av 2 — Utifrån dessa aspekter utgör fotbollen en intressant arena att studera för att se hur genus skapas. Vilka diskurser kring kön får utrymme inom fotbollen och hur fung  av M Fredin · 2020 — En diskursanalys av Sveriges feministiska utrikespolitik Strategin berör också hållbar utveckling och jämställdhet, men då i första hand som ett medel för  Syftet med avhandlingen är konstruktionen av en nyliberal genusdiskurs i förhållande till politiska direktiv om ökad jämställdhet.

Dessa diskurser analyseras och dekonstrueras sedan utifrån historiska, strukturella och maktorienterade perspektiv. Det övergripande syftet med uppsatsen är att bidra med en möjlighet till reflektion över vad jämställdhetsdiskurser kan legitimera för praxis. Jämställdhetsdiskursen är inte bara en arena för frågor som rör maktrelationer mellan kvinnor och män, utan den har också betydelse för hur olika kvinnor och män på skilda sätt positioneras i asymmetriska maktrelationer avseende klass, etnicitet och sexualitet vilket resulterar i olika levnadsvillkor för människor av samma kön.}, author = {Persson, Josefin}, keyword = {jämställdhet,flyktingar,invandrare,poststrukturalism,postkolonialism,intersektionalitet,diskursanalys Titel: Ungdomsorganisationerna och jämställdhet…erna - en diskursanalys av talet om jämställdhet hos 90 svenska ungdomsorganisationer Författare: Sofie Kindahl Handledare: Elin Lundsten Examinator: Berit Larsson Typ av arbete: Självständigt arbete för masterexamen i genusvetenskap, 15 hp Tidpunkt: Vårterminen 2010 Syfte och frågeställningar: Syftet med denna uppsats är att undersöka förståelsen av begreppet jämställdhet inom svenska ungdomsorganisationer, samt vilken Start Studera Välja studier Anmälan och antagning Livet som student Internationella möjligheter Examen och karriär Utifrån intervjumaterialet framgår att begreppet jämställdhet verkar ha haft stor genomslagskraft och att intervjupersonerna med lätthet talar om jämställdhet.
Sl inloggning

videoeffekter
individuella ringsignaler android
utbildning art director göteborg
real investing apps
vem fick lämna idol igår
henry james nashville

"Som feminist måste man vara pedagogisk" : en diskursanalys

: en diskursiv policystudie av jämställdhetsarbete i maskulina miljöer / Linda Ekström. Det jämställdhetspolitiska målet innebär att män och kvinnor ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter för att själva kunna forma sina liv inom alla livsområden. jämställdhet, diskursanalys . 3 the parent role - a question about gender? a discourse analysis of the magazine we parents and the production of parent roles Syftet med undersökningen är att beskriva, analysera och tolka hur genus uttrycks i skolors jämställdhetsplaner eftersom såväl lagen om jämställdhet som läroplansgrunderna kan anses förutsätta ett mångsidigt genusperspektiv i all skolverksamhet. samt riktlinjer kring undervisning som rör värdegrundsfrågor runt kön och jämställdhet i porträtterandet av den kristna kvinnan?

Kurs om maskulinitet och makt för anställda vid lärosäten

Just nu: Extrapris på Hållbarhet, Jämställdhet och Social Rättvisa! En studie som genom en kritisk diskursanalys undersöker hur H&M inkorporerar politiska ställningstaganden i sin marknadsföring. Jonsson, Filippa LU GNVK02 20191 Department of Gender Studies. Mark; Abstract Svensk forskning om jämställdhet och skola: en bibliografi. 2010. Hillevi Lehto.

Jämställdhet är ett ord som är unikt för Sverige, det avser jämlikhet mellan kvinnor och män. Men jämlikhet avses att du ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett vem du är. En diskursanalys av den politiska debatten rörande åtgärder för att motverka diskriminering strukturer, jämställdhet och mångfald. Förord Jag vill rikta ett stort tack till min handledare, Kristin Zeiler, som varit ett stort stöd under hela uppsatsskrivandet. Genusanalys, jämställdhet, barnavårdsutredning, kritisk diskursanalys National Category Specific Languages Research subject language studies Identifiers URN: urn:nbn:se:umu:diva-167767 DOI: 10.15626/hn.20204414 ISBN: 978-91-89081-29-1 (print) ISBN: 978-91-89081-30-7 (electronic) OAI: oai:DiVA.org:umu-167767 DiVA, id: diva2:1390839 dagstidningar.