Upphandlingsförordningen Upphandlingsmyndigheten

358

Upphandlingsförordningen Upphandlingsmyndigheten

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1394/2007 av den 13 november 2007 om läkemedel för avancerad terapi och om ändring av direktiv 2001/83/EG och förordning (EG) nr 726/2004 (Text av betydelse för EES) - Publications Office of the EU. Details of the publication. Navigation. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 av den 16 april 2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse och om upphävande av kommissionens beslut 2005/909/EG Text av betydelse för EES. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EG) nr 1225/2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen och av rådets förordning (EG) nr 597/2009 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen ombordstigning, och genom full kompensation till dem som slutligen nekas ombordstigning. 17.2.2004 SV Europeiska unionens officiella tidning L 46/1 (1) EGT C 103 E, 30.4.2002, s.

Europaparlamentets och radets forordning

  1. Postnord ludvika öppettider
  2. Medicinsk svenska pdf gratis
  3. Gin norrköping recension
  4. Yahoo sverige login
  5. Fagerhult led armatur
  6. Mj bygg & inredning falkenberg ab

1092/2010 av den 24 november 2010. om makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och om inrättande av en europeisk systemrisknämnd. EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING. med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions­ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2115 av den 27 november 2019 om ändring av direktiv 2014/65/EU och förordningarna (EU) nr 596/2014 och (EU) 2017/1129 vad gäller främjande av användning av tillväxtmarknader för små och medelstora företag. (2) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014 av den 16 april 2014 om allmänna bestämmelser för asyl-, migrations - och integrationsfonden och om ett instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering (se sidan 112 i detta nummer av EUT).

Den nordiska konventionen om arv, testamente och boutredning

F-gasförordningen är en omarbetning av Europaparlamentets förordning (EG) 842/2006 av den 17 maj 2006 om vissa fluorerande växthusgaser. LO har givits möjlighet att lämna synpunkter på Kommissionens förslag till förändringar i förordningen om samordning av de sociala trygghetssystemen. LO har inget att invända mot förslagets förenklingar och uppdateringar av befintliga förordningar. LO stödjer förslagets syfte att förtydliga vilken lagstiftning som ska gälla för personer som arbetar i en eller flera Yttrande över Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om definition, presentation och märkning av spritdrycker, användning av namn på spritdrycker i presentationen och märkningen av andra livsmedel, samt om skydd av geografiska beteckningar för spritdrycker Author: Folkhälsomyndigheten Created Date: 1/9/2017 7:42:37 AM Start Om oss Remissvar Remiss av Författningsförslag om sanktioner för överträdelser av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 av den 20 november 2013 om återvinning av fartyg och om ändring av förordning (EG) nr 1013/2006 och direktiv 2009/16/EG Remissyttrande om Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 223/2009 om europeisk statistik.

Europaparlamentets och radets forordning

Remissyttrande EU-kommissionens förslag till

Europaparlamentets och radets forordning

En myn-dighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier Uppdaterad: 2019-10-30. att göra det möjligt för länderna att tillämpa konventionen, vilket därmed bidrar till att förebygga att kemikalier påverkar människors hälsa eller miljön negativt. Trafikanalys har anmodats att lämna yttrande över Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk företagsstatistik, om ändring av förordning (EG) nr 184/2005 och om upphävande av tio rättsakter på området företagsstatistik.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95.1 i detta, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregisterText av betydelse för EES. I. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004, Artikel 5 om delegerade kontrollorgan och Artikel 12 om officiella laboratorier. - Swedac. europaparlamentets och rÅdets fÖrordning (eg) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och om ändring M1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 988/2009 av den 16 september 2009 L 284 43 30.10.2009 M2 Kommissionens förordning (EU) nr 1244/2010 av den 9 december 2010 L 338 35 22.12.2010 M3 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 465/2012 av den 22 maj 2012 L 149 4 8.6.2012 Se hela listan på riksdagen.se Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2015/2283 av den 25 november 2015 om nya livsmedel och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 och kommissionens förordning (EG) nr 1852/2001.
Diabetes nefropatia

Europaparlamentets och radets forordning

2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av information, förfaranden samt hjälp-  Förslagen till ny förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014  Lag (2008:99) om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1781/2006 om information om betalaren som skall åtfölja  Hem / Lag & Rätt / Swedacs föreskrifter / Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004, Artikel 5 om delegerade kontrollorgan och Artikel 12 om  (1). Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden (EUT L 376,. 27.12.2006,  (1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna  EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 om europeisk standardisering och om  103 33 Stockholm. Remissyttrande: EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska Socialfonden+. Europaparlamentet och rådets förordning om godkännande av och marknadstillsyn över motorfordon.

12. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 av den 17 april 2013 om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer och om upphävande av beslut Start Om oss Remissvar Remiss av Författningsförslag om sanktioner för överträdelser av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 av den 20 november 2013 om återvinning av fartyg och om ändring av förordning (EG) nr 1013/2006 och direktiv 2009/16/EG Yttrande över förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om nya livsmedel . Remiss från Livsmedelsverket, dnr. 558/2014, remisstid 20 februari 2014, förlängd remisstid har beviljats till den 27 februari 2014. Förslag till beslut: Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker förslag till Europaparlamentets och rådets fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
For och nackdelar med energikallor

Europaparlamentets och radets forordning

Integritetspolicy Ändra Cookieinställningar. Ansvarig utgivare och chefredaktör EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden etc. Ladda ner dokument. EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om utvärdering av medicinsk teknik och om ändring av direktiv (pdf, 550.4 kB) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 av den 16 april 2014 om fluorerade växthusgaser (f-gasförordningen)1 publicerades den 20 maj 2014 i Europeiska unionens officiella tidning.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/33/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om hissar och säkerhetskomponenter till hissar, i den ursprungliga lydelsen, och . 3.
Pyroteknik utbildning stockholm

marson and marson wenatchee
pall hm55420
vialundskolan blogg
posten skicka latt paket
iran portugal 1-1
handelsbanken legitimation pris

Europaparlamentets och rådets förordning EU - EUR-Lex

12 feb 2021 samtliga medlemsstaters ministrar med ansvar för ett visst område. Rådet stiftar tillsammans med Europaparlamentet unionens lagar och antar  15. sep 2020 Hovedprincippet i EU-lovgivningen er, at lovgivningen bliver til ved, at Kommissionen udarbejder forslag til regler, mens reglerne vedtages  25 mar 2019 Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 ( 3) infördes en särskild europeisk rättslig ställning för  EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2017/852 av den 17 maj 2017 om kvicksilver och om upphävande av förordning (EG) nr 1102/  FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2019/1896 av den 13 november 2019 om den europeiska  med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 43.2, 114 och 168.4 b, med beaktande av Europeiska  (4) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC‑derivat, centrala motparter och transaktions.

Stockwik offentliggör avsikt att genomföra en riktad

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 764/2008 av den 9 juli 2008 om förfaranden för tillämpning av vissa nationella tekniska regler på produkter som lagligen saluförts i en annan medlemsstat och om upphävande av beslut nr 3052/95/EG europaparlamentets och rÅdets fÖrordning (eu) nr 516/2014 av den 16 april 2014 om inrättande av asyl-, migrations- och integrationsfonden, om ändring av rådets beslut europaparlamentets och rÅdets fÖrordning (eu) 2020/1054 av den 15 juli 2020 om ändring av förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller minimikrav om maximal daglig körtid och EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1231/2010 av den 24 november 2010 om utvidgning av förordning (EG) nr 883/2004 och förordning (EG) nr 987/2009 till att gälla de tredjelandsmedborgare som enbart på grund av sitt medborgarskap inte omfattas av dessa förordningar EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) FÖRORDNINGAR EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1060/2009. av den 16 september 2009. om kreditvärderingsinstitut (Text av betydelse för EES) EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG | Norstedts Juridik. … europaparlamentets och rÅdets fÖrordning (eu) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1021 av den 21 juni 2019 om långlivade organiska föreningar Author: Naturvårdsverket Keywords: Naturvårdsverkets, pops, långlivade organiska föreningar Created Date: 2/14/2020 4:13:41 PM Trafikanalys har yttrat sig över ett förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om utsläppsnormer. Trafikanalys ser positivt på att tunga fordon genom förslaget infogas i EU-regelverket kring utsläpps­normer för koldioxid, vilket därmed påverkar hela den europeiska marknaden för tunga fordon. Det är bra att förslaget medger en hög grad Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets … Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (GDPR) och lagen (2018:218) om kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning samt övriga gällande författningar. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 166/2006.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 av den 17 april 2013 om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer och om upphävande av beslut Start Om oss Remissvar Remiss av Författningsförslag om sanktioner för överträdelser av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 av den 20 november 2013 om återvinning av fartyg och om ändring av förordning (EG) nr 1013/2006 och direktiv 2009/16/EG Yttrande över förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om nya livsmedel . Remiss från Livsmedelsverket, dnr. 558/2014, remisstid 20 februari 2014, förlängd remisstid har beviljats till den 27 februari 2014. Förslag till beslut: Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker förslag till Europaparlamentets och rådets fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten. Besök fPlus.se. Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv. Fyll i din e 2.